f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2021 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 01.05.2021 do 30.06.2021, přihlášky podané po tomto datu budou posuzovány individuálně).

 

Zveřejněním seznamu na webu http://domovmladezekv.cz se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                  Č.j.: SOSsKV          /2021

 

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/2022

(přihlášky zaevidované po 01. 05. 2021 - k datu 30. 06. 2021)

 

Správní orgán:          SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

                                   nám. K. Sabiny 159/16

                                   360 01 Karlovy Vary

 

Účastníci řízení:       Uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem

Ředitel domova mládeže, jehož činnost vykonává SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary ( dále jen „ředitel školy“ ), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení §165 odst. 2 písm. f) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodl v souladu s  vyhláškou č. 108/2005 § 4 odst. 2, 3, 4  Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

vyhovuje žádosti uchazeče o přijetí k umístění do domova mládeže

při SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

Stará Kysibelská 45,

360 09 Karlovy Vary – Drahovice

od 01. 09. 2021 u uchazečů uvedených v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem:

 

 

                        Uchazeč ID                                                          Uchazeč ID

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

 

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

1

DM2022/1

přijat

 

22

DM2022/22

přijat

 

2

DM2022/2

přijat

 

23

DM2022/23

přijat

 

3

DM2022/3

přijat

 

24

DM2022/24

přijat

 

4

DM2022/4

přijat

 

25

DM2022/25

přijat

 

5

DM2022/5

přijat

 

26

DM2022/26

přijat

 

6

DM2022/6

přijat

 

27

DM2022/27

přijat

 

7

DM2022/7

přijat

 

28

DM2022/28

přijat

 

8

DM2022/8

přijat

 

29

DM2022/29

přijat

 

9

DM2022/9

přijat

 

30

DM2022/30

přijat

 

10

DM2022/10

přijat

 

31

DM2022/31

přijat

 

11

DM2022/11

přijat

 

32

DM2022/32

přijat

 

12

DM2022/12

přijat

 

33

DM2022/33

přijat

 

13

DM2022/13

přijat

 

34

DM2022/34

přijat

 

14

DM2022/14

přijat

 

35

DM2022/35

přijat

 

15

DM2022/15

přijat

 

36

DM2022/36

přijat

 

16

DM2022/16

přijat

 

37

DM2022/37

přijat

 

17

DM2022/17

přijat

 

38

DM2022/38

přijat

 

18

DM2022/18

přijat

 

39

DM2022/39

přijat

 

19

DM2022/19

přijat

 

40

DM2022/40

přijat

 

20

DM2022/20

přijat

 

41

DM2022/41

přijat

 

21

DM2022/21

přijat

 

42

DM2022/42

přijat

 

 

 

 

                        Uchazeč ID                                                          Uchazeč ID

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

 

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

43

DM2022/43

přijat

 

64

DM2022/64

přijat

 

44

DM2022/44

přijat

 

65

DM2022/65

přijat

 

45

DM2022/45

přijat

 

66

DM2022/66

přijat

 

46

DM2022/46

přijat

 

67

DM2022/67

přijat

 

47

DM2022/47

přijat

 

68

 DM2022/68

přijat

 

48

DM2022/48

přijat

 

 

 

 

 

49

DM2022/49

přijat

 

 

 

 

 

50

DM2022/50

přijat

 

 

 

 

 

51

DM2022/51

přijat

 

 

 

 

 

52

DM2022/52

přijat

 

 

 

 

 

53

DM2022/53

přijat

 

 

 

 

 

54

DM2022/54

přijat

 

 

 

 

 

55

DM2022/55

přijat

 

 

 

 

 

56

DM2022/56

přijat

 

 

 

 

 

57

DM2022/57

přijat

 

 

 

 

 

58

DM2022/58

přijat

 

 

 

 

 

59

DM2022/59

přijat

 

 

 

 

 

60

DM2022/60

přijat

 

 

 

 

 

61

DM2022/61

přijat

 

 

 

 

 

62

DM2022/62

přijat

 

 

 

 

 

63

DM2022/63

přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění:

Domov mládeže, jehož činnost vykonává SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „DM“), vyzval zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 30. 06. 2021. V „Přijímacích kritériích“ pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní rok 2021-2022 stanovil podmínky přijetí uchazečů k umístění do DM ve školním roce 2021/2022. 

Řízení o přijetí k umístění do DM bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem

ke dni 30. 06 2021. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Přijímací kritéria, jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení přijetí uchazeče k ubytování na DM.

Uchazeči mohou podávat přihlášku k ubytování i po termínu 30.06. 2021. Všichni tito uchazeči jsou však zařazeni až za uchazeče, kteří podali přihlášku v řádném termínu. U nich pak rozhoduje o pořadí a přijetí termín doručení kompletní přihlášky a volná ubytovací kapacita DM.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na http://domovmladezekv.cz/ se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k ubytování v DM vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

nám. K. Sabiny 159/16,

360 01 Karlovy Vary

ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství.

 

Karlovy Vary 07.07. 2021

Zpracoval:                                                                             Martin Šinágl DiS., vedoucí vychovatel DM

Schválil:                                                                                Mgr. Michal Vachovec, ředitel školy

Zveřejněno dne : 07.07. 2021

hledání na stránkách