f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2024 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

Volná kapacita DM pro školní rok 2024/2025

 

Volná ubytovací kapacita pro chlapce: 0

Volná ubytovací kapacita pro dívky : 2 volná místa 

 

Přijatí uchazeči pro školní rok 2024/2025

 

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 01.04.2024 do 31.05.2024, přihlášky podané po tomto datu budou posuzovány individuálně).

 

 Zveřejněním seznamu na webu http://domovmladezekv.cz se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Martin Šinágl DiS

                                                                                                                   Vedoucí vychovatel DM

 

 

Č.j.: SOSsKV  1135/2024

 

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2024/2025

(přihlášky zaevidované po 01.04.2024 - k datu 31.05.. 2024)

 

Správní orgán:          SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

                                   nám. K. Sabiny 159/16

                                   360 01 Karlovy Vary

 

Účastníci řízení:       Uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem

 

Ředitel domova mládeže, jehož činnost vykonává SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary ( dále jen „ředitel školy“ ), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení §165 odst. 2 písm. f) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodl v souladu s  vyhláškou č. 108/2005 § 4 odst. 2, 3, 4  Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

vyhovuje žádosti uchazeče o přijetí k umístění do domova mládeže

 

v Domově mládeže při SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

Stará Kysibelská 45,

360 09 Karlovy Vary – Drahovice

od 01. 09. 2024 u uchazečů uvedených v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem:

 

 

 

 

                         Uchazeč ID                                                                     Uchazeč ID

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

 

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

1

DM2025/1

přijat

 

22

DM2025/22

přijat

 

2

DM2025/2

přijat

 

23

DM2025/23

přijat

 

3

DM2025/3

přijat

 

24

DM2025/24

přijat

 

4

DM2025/4

přijat

 

25

DM2025/25

přijat

 

5

DM2025/5

přijat

 

26

DM2025/26

přijat

 

6

DM2025/6

přijat

 

27

DM2025/27

přijat

 

7

DM2025/7

přijat

 

28

DM2025/28

přijat

 

8

DM2025/8

přijat

 

29

DM2025/29

přijat

 

9

DM2025/9

přijat

 

30

DM2025/30

přijat

 

10

DM2025/10

přijat

 

31

DM2025/31

přijat

 

11

DM2025/11

přijat

 

32

DM2025/32

přijat

 

12

DM2025/12

přijat

 

33

DM2025/33

přijat

 

13

DM2025/13

přijat

 

34

DM2025/34

přijat

 

14

DM2025/14

přijat

 

35

DM2025/35

přijat

 

15

DM2025/15

přijat

 

36

DM2025/36

přijat

 

16

DM2025/16

přijat

 

37

DM2025/37

přijat

 

17

DM2025/17

přijat

 

38

DM2025/38

přijat

 

18

DM2025/18

přijat

 

39

DM2025/39

přijat

 

19

DM2025/19

přijat

 

40

DM2025/40

přijat

 

20

DM2025/20

přijat

 

41

DM2025/41

přijat

 

21

DM2025/21

přijat

 

42

DM2025/42

přijat

 

 

 

 

                        Uchazeč ID                                                                       Uchazeč ID

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

 

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

43

DM2025/43

přijat

 

64

DM2025/64

přijat

 

44

DM2025/44

přijat

 

65

DM2025/65

přijat

 

45

DM2025/45

přijat

 

66

DM2025/66

přijat

 

46

DM2025/46

přijat

 

67

DM2025/67

přijat

 

47

DM2025/47

přijat

 

68

DM2025/68

přijat

 

48

DM2025/48

přijat

 

69

DM2025/69

přijat

 

49

DM2025/49

přijat

 

70

DM2025/70

přijat

 

50

DM2025/50

přijat

 

71

DM2025/71

přijat

 

51

DM2025/51

přijat

 

72

DM2025/72

přijat

 

52

DM2025/52

přijat

 

73

DM2025/73

přijat

 

53

DM2025/53

přijat

 

74

DM2025/74

přijat

 

54

DM2025/54

přijat

 

75

DM2025/75

přijat

 

55

DM2025/55

přijat

 

76

DM2025/76

přijat

 

56

DM2025/56

přijat

 

77

DM2025/77

přijat

 

57

DM2025/57

přijat

 

78

DM2025/78

přijat

 

58

DM2025/58

přijat

 

79

DM2025/79

přijat

 

59

DM2025/59

přijat

 

80

DM2025/80

přijat

 

60

DM2025/60

přijat

 

81

DM2025/81

přijat

 

61

DM2025/61

přijat

 

82

DM2025/82

přijat

 

62

DM2025/62

přijat

 

83

DM2025/83

přijat

 

63

DM2025/63

přijat

 

84

DM2025/84

přijat

 

 

 

 

                        Uchazeč ID                                                                       Uchazeč ID

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

 

Poř. č.

ID kód

výsledek řízení

85

DM2025/85

přijat

 

106

DM2025/106

přijat

 

86

DM2025/86

přijat

 

107

DM2025/107

přijat

 

87

DM2025/87

přijat

 

108

DM2025/108

přijat

 

88

DM2025/88

přijat

 

109

DM2025/109

přijat

 

89

DM2025/89

přijat

 

110

DM2025/110

přijat

 

90

DM2025/90

přijat

 

111

DM2025/111

přijat

 

91

DM2025/91

přijat

 

112

DM2025/112

přijat

 

92

DM2025/92

přijat

 

113

DM2025/113

přijat

 

93

DM2025/93

přijat

 

114

DM2025/114

přijat

 

94

DM2025/94

přijat

 

 

 

 

 

95

DM2025/95

přijat

 

 

 

 

 

96

DM2025/96

přijat

 

 

 

 

 

97

DM2025/97

přijat

 

 

 

 

 

98

DM2025/98

přijat

 

 

 

 

 

99

DM2025/99

přijat

 

 

 

 

 

100

DM2025/100

přijat

 

 

 

 

 

101

DM2025/101

přijat

 

 

 

 

 

102

DM2025/102

přijat

 

 

 

 

 

103

DM2025/103

přijat

 

 

 

 

 

104

DM2025/104

přijat

 

 

 

 

 

105

DM2025/105

přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění:

Domov mládeže, jehož činnost vykonává SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace,

nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „DM“), vyzval zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 01. 04. 2024. V „Přijímacích kritériích“ pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní rok 2024-2025 stanovil podmínky přijetí uchazečů k umístění do DM ve školním roce 2024/2025. 

Řízení o přijetí k umístění do DM bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem  

ke dni 01.04. 2024. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Přijímací kritéria, jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení přijetí uchazeče k ubytování na DM.

Uchazeči mohou podávat přihlášku k ubytování i po termínu 31.05.2024. Všichni tito uchazeči jsou však zařazeni až za uchazeče, kteří podali přihlášku v řádném termínu. U nich pak rozhoduje o pořadí a přijetí termín doručení kompletní přihlášky a volná ubytovací kapacita DM.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přiděleným identifikačním kódem vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na http://domovmladezekv.cz/ se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k ubytování v DM vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství.

 

Karlovy Vary 17.06. 2024

Zpracoval:                                                                             Martin Šinágl DiS., vedoucí vychovatel DM

Schválil:                                                                                Mgr. Michal Vachovec, ředitel školy

Zveřejněno dne : 17.06. 2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, studenti a žáci, 
přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 ukončeno. 

 

Ubytování není nárokové, přihlášku je nezbytné podávat opětovně na na každý školní rok. 

Po ukončení přijímacího řízení obdržíte e-mailem (případně SMS zprávou) identifikační kód, pod kterým je podaná přihláška zaregistrována.  Na našich webových stránkách bude do 30.06.2024 pod tímto identifikačním kódem zveřejněno přijetí, či nepřijetí žadatele k ubytování v DM.

Jako ubytovací zařízení při SOŠ stavební Karlovy Vary budeme přednostně přijímat nové žáky a studenty naší školy, žáky a studenty ostatních škol, pouze pokud zůstanou volné ubytovací kapacity !!! 
 
V Karlových  Varech  04.06.2024
                                                                                                                                                       Martin Šinágl DiS. 
                                                                                                                                                    vedoucí vychovatel DM 


hledání na stránkách